Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING
De websites www.bohemianbirds.com en www.incentivereis.nl (hierna de “Websites”)
worden aangeboden door Bohemian Birds B.V. (hierna: “Bohemian Birds” en “wij”),
gevestigd te Prinseneiland 26 B, 1013LR Amsterdam, Nederland.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar
info@bohemianbirds.com indien je privacy gerelateerde vragen hebt, wij beloven jou een
spoedig antwoord.

1. Waarom deze Privacyverklaring?
Bohemian Birds hecht grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je
persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de
relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensverwerking.
Met deze Privacyverklaring willen wij jou als bezoeker van de Websites en reiziger (hierna:
“gebruiker”) wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op jouw rechten. Door gebruik
te maken van onze Websites verleen je impliciet toestemming inzake mogelijke
verwerkingshandelingen.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst zal worden aangepast of gewijzigd.
Bohemian Birds behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen.
Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan jou als gebruiker en we raden je
aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de Persoonsgegevens?
Bohemian Birds bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens
worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze gegevens.
Bohemian Birds is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een
natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in
naam van ons. Een verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te
verzekeren en handelt steeds volgens onze instructies.
Jouw gegevens zullen worden verstrekt aan partijen waarmee Bohemian Birds samenwerkt
om de reis tot stand te laten komen, zoals de luchtvaartmaatschapp
accommodatieverschaffer en reisagenten die op locatie jouw reis verzorgen. Daarnaast
zullen wij ook een beroep op de volgende categorieën van verwerkers om jou onze diensten
te kunnen aanbieden: web development agency, marketing agency, hosting bedrijf, CRM,
ERP, externe betalingsdienstaanbieders, leveranciers, overheidsinstanties en werknemers.
Ook zijn er op onze website zogenaamde “share buttons” opgenomen om onze diensten te
kunnen delen op sociale netwerken. Graag verwijzen we naar de privacy verklaringen van
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en YouTube om te zien wat zij met jouw gegevens
doen. Hier oefenen wij geen invloed op uit en deze verklaringen kunnen regelmatig
onderhevig zijn aan wijzigingen.

3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens
op basis van de volgende juridische gronden:
– Op basis van de uitvoering van de overeenkomst of de uitoefening van
precontractuele stappen genomen op jouw aanvraag;
– Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking
tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
– Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en
nieuwsbrieven; of
– Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van onze
nieuwsbrief.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bohemian Birds verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Indien je
onze website bezoekt, contact met ons opneemt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan
verzamelen wij de volgende informatie:

– Contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres);
– Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
– Technische gegevens (browsertype, apparaat type).

Indien je een reis via ons boekt of meegaat met een reis geboekt via ons, dan verwerken wij
ook de onderstaande persoonsgegevens:
– Persoonlijke gegevens (naam, voornaam, paspoortkopie, paspoortnummer en
expiratiedatum, nationaliteit, leeftijd, geboortedatum en geboorteplaats, adres,
geslacht);
– Financiële identificatiegegevens (bankgegevens).
De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Websites en
onze diensten.

5. Doel van de verwerking
Bohemian Birds verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere gebruiker van de Websites
een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van
persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate je intensiever gebruik maakt van de
website en onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer je een reis boekt.
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Websites en het kunnen leveren
van onze diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde
doeleinden:
– Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van
de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking, het versturen van
nieuwsbrieven en serviceberichten;
– Reisorganisatie: het organiseren van jouw reis, waaronder het verrichten van
boekingen op jouw naam.
– Bescherming tegen fraude en overtredingen; en
– Beheer van geschillen;
– Gepersonaliseerde marketing, reclame en nieuwsbrief.
Als gebruiker verschaf je bij het registreren voor onze Websites of het afnemen van onze
diensten zelf, direct dan wel indirect, je persoonsgegevens aan Bohemian Birds en je kan op
die manier een zekere controle uitoefenen. Deze persoonsgegevens worden in de eerste
plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Bohemian Birds. Wij hebben alle mogelijke
juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te
vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt
Bohemian Birds zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent
uit te stellen.

Bij een bezoek aan de Websites worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische
doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te
optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag
van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en via welke URL je op onze site bent
gekomen. Wanneer je de Websites bezoekt, verklaar je je akkoord met deze
gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
Daarnaast gebruiken wij cookies om jou als gebruiker van de Websites te herkennen en een
persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden en om
eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid
voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor
bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

6. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Voor het organiseren van jouw reis kan het afhankelijk van de locatie, nodig zijn om jouw
persoonsgegevens met derde partijen zoals plaatselijke reisagenten te delen buiten de EER,
voor het verrichten van boekingen ter plaatsen. Wanneer dit het geval is dragen wij er zorg
voor dat er passende waarborgen in acht worden genomen bij de doorgifte van jouw
gegevens.

7. Rechten van gebruikers
Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je verschillende rechten waar je een beroep op
kunt doen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken, rectificatie,
verwijderen van jouw persoonsgegevens, beperking en bezwaar van de verwerking,
gegevensoverdraagbaarheid en het intrekken van je toestemming. Een aantal van deze
rechten kun je zelf uitoefenen indien je een account hebt op onze website. Overige
verzoeken kun je indienen via info@bohemianbirds.com. Wij zullen jouw verzoek binnen
één maand behandelen.

7.1 Recht op inzage en rectificatie
Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën
persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.
7.2 Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je kan slechts beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer:
– Jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of verwerkt;
– Je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de
verwerking;
– Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
– Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
– Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
7.3 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te
verkrijgen:
– Gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de
persoonsgegevens te controleren;
– Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking
van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
– Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de
verwerkingsdoeleinden;
– Gedurende de periode die wij nodig hebben om de aanwezigheid van de gronden
voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
7.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde,
gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.
7.5 Recht op het intrekken van je toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de
toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking daarvan, onverlet.
7.6 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, heb je
het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor
Nederland: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juli 2018

Contactgegevens

incentives@bohemianbirds.com
Tel: 020 - 244 0140
Whatsapp:

Bohemian Birds
Prinseneiland 26B
1013 LR Amsterdam